ប្រភេទទាំងអស់
EN

ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត

ក្នុង 2002

Zhuji Gaohui Machinery Co.,Ltd. (formly Zhuji Changrong Machinery Co., Ltd) was established on year 2002.  We start with 8 workers and 5 injection machines, and produce normal sizes of butt fusion and socket fusion fittings.

ក្នុង 2002

ក្នុង 2007

The turnover exceeded USD 7 million. We add machines and thread fitting line.

ក្នុង 2007

ក្នុង 2011

Butt fusion production line can produce largest size reach to dn 1200mm.

ក្នុង 2011

ក្នុង 2017

រោងចក្រ​ថ្មី​នេះ​ត្រូវ​បាន​សាងសង់​ឡើង​ដែល​មាន​ទំហំ​ប្រហែល 35,000 ហ្វីត​ការ៉េ។

ក្នុង 2017

ក្នុង 2018

Electro fusion fitting lines are increased and machines are increased to 40 sets.

ក្នុង 2018

ក្នុង 2019

From 2019 to the prensent At present, we have more than 300 employees and machines increased to more than 50 sets, the total output value exceeded RMB 150 million so that we have full arange sizes for all fittings.

ក្នុង 2019